Ramavtal
Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning

Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning

Kunder kan avropa Agios tjänster via ramavtalet ”Programvaror och tjänster – Informationsförsörjning”. Avtalet omfattar programvaror och tjänster i syfte att stödja avropsberättigade i sitt e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Det som omfattas är bl.a: Programvara (exempelvis kopplad till moln- och e-tjänster inom området), Publik molntjänst, Privat molntjänst och Konsulttjänster.


Ramavtalet omfattar även tjänster som exempelvis e-tjänster, beslutsstöd, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, bibliotekssystem, meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem, enkätverktyg, loggning, lärplattform, positionering, projektverktyg, ärendehantering, webbplattform (CMS), workflow, automatiseringsverktyg och andra digitala verktyg, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.