Uppdrag
VISS 2.0 revolutionerar Sveriges vattenhantering

VISS 2.0 revolutionerar Sveriges vattenhantering

Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna har i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten sedan tidigare tagit fram en databas (VISS) som innehåller kartor och klassningar över Sveriges större sjöar och vattendrag, grundvatten och kustvatten. Det är ett komplext system med stora datamängder. I verktyget finns undersökningar och klassningar av Sveriges vatten och dess kvalitet, förbättringsåtgärder, åtgärdsplaner och status. Verktyget bedöms vara komplicerat att använda, administrera och förvalta. Den befintliga versionen av verktyget har varit i produktion i ca 15 år och är klassat som utdaterat och lider av tekniska skulder.

Utmaning

Det var en utmaning tidigt i projektet att uppskatta hur stort och komplext systemet behöver vara för att uppfylla sin funktion och vara en föregångare gällande vidare standard. Som myndighet är det viktigt att bibehålla ett säkerhetstänk och bygga lösningar på ett säkert och fungerande sätt. Under projektets gång har man kunnat dra slutsatser som får positiv inverkan dels på projektets utveckling men även IT-verksamhetens standard.

 Utförande

Med verksamhetsnära erfarenhet och teknisk kompetens bistår Agio med expertis i flera led. Agios konsult Mickael Rogell startade i ett tidigt skede som UX/Kravanalytiker i projektet. Joakim Snygg och Magnus Fagerqvist klev in före utvecklingsstadiet, där Joakim Snygg bidrar med kompetens inom informationsmodellering, begrepps- och databasmodellering. Magnus Fagerqvist bidrar som senior systemutvecklare och arkitekt.

”Det är spännande för att projektet är stort och många olika roller är inblandade, men även för att det är ett nyutvecklingsprojekt. Förutom att vi jobbar i kompletta team är vi även flera arkitekter, vilket är ovanligt och utmanande. Inledningsvis jobbar vi med teknikval och struktur som ett undersökande arbete för att se om gjorda val håller måttet. I detta ingår även att ta fram rutiner för ett agilt arbetssätt och för själva utvecklingsarbetet.” – Magnus Fagerqvist

Projektet väntas fortlöpa ett par år framåt.