Tjänster
Säker och effektiv informationshantering

Lätt att göra rätt

Alla organisationer behöver en fungerande informationshantering som baseras på att det ska vara lätt att göra rätt. Vi hjälper dig inom offentlig och privat sektor med säker informationshantering och digital arkivering. Både när det kommer till strategi, projektledning och införande.

Varför säker och effektiv informationshantering?

Information är ofta en av organisationens viktigaste tillgångar. Den behöver både skyddas och hanteras på ett effektivt sätt genom hela livscykeln, från produktion till avställning och bevarande.

Agio erbjuder

  • Informationssäkerhetsanalyser
  • Informationsklassning, informationsvärdering och gallring
  • Införande av ledningssystem för informationssäkerhet
  • Säkerställande av regeluppfyllnad såsom GDPR och NIS-direktivet
  • Förändringsledning och utbildning

Arkivtjänster och digitalt bevarande

Våra konsulter är experter på att optimera er informationshantering. Vi kan hjälpa dig att hantera såväl fysiskt som digitalt lagrad information och säkerställa att hanteringen följer de lagar och krav som finns. Vi hjälper dig även att nyttja olika IT-stöd för informationshantering på bästa sätt.

Här ingår bland annat förberedelser och införande av e-arkiv, framtagande eller uppdatering av strategi för bevarande av elektroniska handlingar samt utformning och införande av nya arbetssätt och rutiner. 

Informationssäkerhet

Våra erbjudanden hjälper dig att uppnå god intern styrning och kontroll inom informationssäkerhetsområdet. Vi följer dig genom hela processen, från att identifiera risker och föreslå åtgärder till att leda förändringsarbetet för att både uppfylla lagkrav och skydda informationstillgångar.

För oss är informationssäkerhet en del av en större helhet inom en organisation. Precis som att teknisk säkerhet i IT-miljöer utgör en del av informationssäkerheten. Genom vår erfarenhet från högsta ledningsnivåer i stora organisationer kan vi erbjuda ett helhetsstöd i din utveckling inom informationssäkerhet.
Där ingår bland annat:     

  • Införande eller vidareutveckling av ledningssystem för informationssäkerhet
  • Införande och metodutbildning för genomförande av informationsklassning
  • Säkerställande av regeluppfyllnad som GDPR och NIS-direktivet
  • Dataskyddsombud som tjänst